Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

СЪОБЩЕНИЕ

#slideshow-1769

О Б Щ И Н А   К А М Е Н О,   О Б Л А С Т   Б У Р Г А С

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Уведомяваме Ви, че във връзка с влязло в сила решение за одобрение на актуализиран доклад за безопасност на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД – основна площадка и в изпълнение на изискванията на чл.20, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях е изпратена информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на голяма авария.

       Материалите са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „БФМПОС” при Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова - еколог.