Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-1997

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

       „Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 032671 в местността „Сепетлика“ с площ 4.415 дка в землището на гр. Камено с начин на трайно ползване от „пасище“ в „нива“, собственик на имота Христо Ташев Христов.

       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „БФМПОС” при Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова - еколог.