Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2109

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за следното инвестиционно предложение:

       „Изграждане на фабрика за преработка, складиране и последващо експедиране на земеделска продукция с хладилни складове и администрация, разположена в поземлен имот с идентификатор 80916.81.32 по КК, местност „Вятърница“ в землището на с. Черни връх, община Камено“ с възложител: „Адико Финанс“ ООД.

       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа в Община Камено, стая 211 за периода от 09.01.2018 г. до 22.01.2018 г.

       Писмени становища и възражения могат да се подават в сградата на Община Камено, гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101.

       Лице за контакти: Богомила Куцарова - еколог.