Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2212

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за следното инвестиционно предложение:

       „Създаване и отглеждане на трайни насаждения от сливи в поземлени имоти № 010417 и № 010418 в землището на гр. Камено, община Камено“ с инвеститор: Димитър Данаилов Карповчански.

 

       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „БФМПОС” при Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова - еколог.