Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2287

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

       „Поставяне на мобилна промивно – пресевна инсталация и изграждане на тръбен кладенец за промишлени цели в ПИ № 030039, землище с. Полски извор, община Камено, област Бургас“, с инвеститор: „Минерал Процесинг“ ООД .

       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „БФМПОС” при Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова - еколог.