Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2288

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

       „Отглеждане на трайни овощни насаждения от сливи с площ 21.279 дка в поземлени имоти № 120048 и № 190049, землище с. Желязово, община Камено, област Бургас“, с инвеститор: Емил Емилов Гепов.

       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „БФМПОС” при Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова - еколог.