Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

ДИРЕКЦИЯ„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”
#slideshow-2345

 

ДО

 

ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

ж.к.“Меден Рудник“, бл.409, вх.9, ет.2

гр.Бургас

 

ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ул.“3-ти март“№1

гр.Камено

 

          Относно:Заявление  за изготвяне на  проект за изменение на ПУП-ПР  на  УПИ IX-108 , кв.4 по плана на гр.Камено, Община Камено

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И ГОСПОДА,

 

   Уведомяваме Ви, че във връзка с  постъпило в Община Камено,  заявление от името на Марийка Йосифова Бояджиева, Йосиф Желев Бояджиев и Геновева Желева Байчева, чрез Геновева  Байчева, с искане за изменение на  ПУП –ПР на УПИ IX-108 , кв.4 по плана на гр.Камено, Община Камено  на основание §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ   е изготвен  протокол №1/11.01.2018г. на ОЕСУТ.

Със съдържанието на  протокола може да се запознаете в сградата на дирекция „УТЕС“ /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

 

 

инж.Радостина Кирязова /п/

Директор дирекция УТЕС