Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2374

СЪОБЩЕНИЕ

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

       „Създаване на градина с насаждения от спанак в следните имоти:

       - ПИ с идентификатор 80916.76.4 по КК с площ 14.999 дка;

       - ПИ с идентификатор 80916.81.32 по КК с площ 10.000 дка;

       - ПИ с идентификатор 80916.76.1 по КК с площ 23.620 дка,

находящи се в землището на с Черни връх, община Камено“, с инвеститор: „Адико Финанс“ ЕООД.

 

       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „БФМПОС” при Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова - еколог.