Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2375

 

СЪОБЩЕНИЕ

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

       „Изготвяне на ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатор 80916.10.474 по КК на с. Черни връх, община Камено с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизиран терен за изграждане на вилна сграда“, с инвеститор: Георги Красимиров Зафиров.

 

       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „БФМПОС” при Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова - еколог.