Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2377

Изх.№54-00-41/13.06.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

Със Заповед №РД-09-309/07.06.2018г. на Заместник-кмет „Устройство на територията, европроекти и строителство“ при Община Камено, на основание чл.124а, ал.2, ал.5 и ал.7 и чл.150 от ЗУТ се разрешава изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ със следните самостоятелни части:

1.Проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП –ПРЗ/ на УПИ XXII209, кв. 21 по плана на гр.Камено с цел промяна на предназначението на  УПИ от „за жилищно строителство“ в  „за работилница за изработване на изделия от камък“ и предвиждане на свързано застрояване с УПИ XXI209, кв 21.

2.Технически инвестиционен проект за изграждане на обект: “Работилница за изработване на изделия от камък“