Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Уведомление

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”
#slideshow-2456

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”

 

 

СТОЙКА СТОЯНОВА ДАНЕВА-наследник на Иван Славов Данев

и чрез нея до другите наследници

к.с.“Славейков“, бл.44, вх.1,ет.1,ап.2

гр.Бургас

(като съсобственик на ПИ  с идент.52279.501.513 по КК  на с.Константиново)

 

 

Уведомяваме Ви, като заинтересовани лица и съседи на  УПИ XVIII581, кв. 35 по плана на с.Константиново /ПИ 52279.501.581 по КККР/, че със Заповед №РД-09-322/14.06.2018г. на Заместник-кмет „Устройство на територията, европроекти и строителство“ при Община Камено,

е отменена Заповед №РД-09-118/12.03.2018г. на Заместник кмета на Община Камено, за изменение на подробен устройствен планплан за регулация и застрояване /ЧИ ПУП – ПРЗ/ на УПИ XVIII581, кв. 35,  с възложител „Сладък орех“ЕООД и се разрешава на „БЕЛИНА ЕКО“ООД-клон Константиново да изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ със следните самостоятелни части:

  1. Изменение на подробен устройствен планплан за регулация и застрояване /ЧИ ПУП – ПРЗ/ на УПИ XVIII581, кв. 35 с цел промяна предназначението „за склад и ремонтна работилница за перални машини“ и указване свързано застрояване между УПИ XIX582 и УПИ XVIII581 в кв.35.
  2. Технически инвестиционен проект за изграждане на обект: „Склад и ремонтна работилница за перални машини“

 

 

 

.................../п/..........................

инж.Радостина Кирязова

Директор дирекция УТЕСИзго

 

 

Изготвил:......................

/инж.Р.Димитрова- гл. инженер/тви