Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Уведомление

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”
#slideshow-2457

 

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”

 

ДО

СТОЙКА СТОЯНОВА ДАНЕВА-наследник на Иван Славов Данев

и чрез нея до другите наследници

(като собственик на ПИ  с идент.52279.501.513 по КК  на с.Константиново)

СТОЙКА СТОЯНОВА ДАНЕВА

к.с.“Славейков“, бл.44, вх.1,ет.1,ап.2

гр.Бургас

(като собственик на ПИ  с идент.52279.501.512 по КК  на с.Константиново)

 

7 по КК  на с.Константиново)

 

Уведомяваме Ви, като заинтересовани лица , че в общинската администрация е  постъпило заявление за одобряване на проект за  „подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП –ПРЗ/ на УПИ XIX582, кв.35 по плана на с.Константиново /ПИ 52279.501.582 по КК/ , като комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по реда на чл.150 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ с възложител „Сладък орех“ООД

Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕС” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128,ал.3  и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

................./п/.........................

инж.Радостина Кирязова

Директор дирекция УТЕС

 

 

Изготвил:......................

/инж.Р.Димитрова- гл. инженер/