Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2522

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

       „Изграждане на пристройка към жилищна сграда – за жилищни нужди в УПИ V-1287, кв. 68 по плана на гр. Камено, община Камено“, с инвеститор: Величко Димитров Величков.

       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „БФМПОС” при Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова - еколог.