Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2560

Изх.№94-00-829/12.09.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

Със Заповед №РД-09-561/11.09.2018г. на Заместник-кмет „Устройство на територията, европроекти и строителство“ при Община Камено, на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, се разрешава изработване на проект за изменение на подробен устройствен планплан за регулация  и застрояване /ЧИ ПУП – ПРЗ/  на УПИ IV81, кв.56 по плана на с.Ливада с цел разделяне на УПИ и обособяване на два нови самостоятелни УПИ и свързано застрояване между тях.