Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2648

 

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

       „Изготвяне на ПУП-ПРЗ за УПИ I-158, кв. 52а по плана на с. Черни връх, община Камено, с инвеститор: фирма „Тоан“ ЕООД.

       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „БФМПОС” при Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова - еколог.