Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2695

 

Изх.№94-00-2620/08.11.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-724/06.11.2018г. на Заместник-кмет на Община Камено, на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, се разрешава изработване на проект за изменение на подробен устройствен планплан за регулация  и застрояване /ЧИ ПУП – ПРЗ/  за УПИ XIV187, кв.32 по плана на с.Тръстиково, с цел разделяне на УПИ и обособяване на два нови самостоятелни УПИ с предназначение „за жилищно строителство“ , както и улица –тупик с ширина 3.5м.