Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2732

Изх.№54-00-104/05.12.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-829/05.12.2018г. на Заместник-кмет на Община Камено, на основание чл.124а, ал.2 и ал.7, във връзка с чл.125, ал.2 от ЗУТ е одобрено задание за проектиране и е разрешено да се изработи проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на ПИ 000161 в землището на гр.Камено с цел урегулиране на имота и обособяване на УПИ в устройствената зона -„Пп – предимно-производствена зона“, с предназначение „за складова база за временно съхранение, опаковане и продажба на торове“, с  възложител „Агромеда“ ООД .