Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2770

 

ДО

АНГЕЛ ГИНКОВ ГЕОРГИЕВ

ж.к.“Славейков“, бл.26,  вх.5, ет.6, ап.16

гр.Бургас

 

Уведомяваме, Ви  че  със Заповед №РД-09-4/03.01.2019г. на Заместник-кмет на Община Камено, е одобрено Изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИ ПУП – ПР/ на   УПИ I119 , кв. 22 по плана на с.Черни връх /ПИ с идентификатор 80916.501.119 по КККР на с.Черни връх/,

 Заповедта е изложена в сградата на дирекция „УТЕС” /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

На основание  чл. 215, ал. 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез Зам. кмета на Община Камено.

 

 

Дирекция „УТЕС“

при Община Камено