Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2771

ДО

ЛУСИЕН МОРДИРОС ЖУНГУДИЯН

ж.к.“Меден Рудник“ бл.16, вх.1, ет.3, ап.3

гр.Бургас

 

Уведомяваме, Ви  че  със Заповед №РД-09-13/09.01.2019г. на Заместник-кмет на Община Камено, е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за регулация  и застрояване /ЧИ ПУП – ПРЗ/  за УПИ XIV187, кв.32 по плана на с.Тръстиково

 Заповедта е изложена в сградата на дирекция „УТЕС” /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

На основание  чл. 215, ал. 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез Зам. кмета на Община Камено.

 

 

Дирекция „УТЕС“

при Община Камено