Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2808

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

       „Отглеждане на трайни насаждения – череши и сливи в ПИ № 028046, в местността „Мерджемека“, с площ 6.188 дка в землището на гр. Камено, община Камено“, с инвеститор: Васил Мирчев Димитров.

       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „БФМПОС” при Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова - еколог.