Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2824

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 13.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че в Община Камено е постъпило уведомително писмо с вх. № 69-00-120/14.02.2019 г. от Минчо Ненчев Минчев - управител на „Агро Продукт“ ООД, с. Кръстина, община Камено за извършвате на растителнозащитни мероприятия от 19.02.2019 г. до 21.02.2019 г. от залез слънце до 10:00 часа, засяти с РАПИЦА в следните парцели/блок за земеделски стопанин (БЗС):

       - местност „Димов чифлик“ – 860 дка, масиви 15, 23 и 24, отстояние от с. Кръстина 5 км;

       - местност „Тузлата“ – 920 дка, масив 13, отстояние от с. Кръстина 2 км;

       - местност „Балдарана“ – 150 дка, масив 6, отстояние от с. Кръстина 1 км

в землището на с. Кръстина, общ. Камено, обл. Бургас с обща площ на третираните имоти – 1 930 дка, със следния препарат:

       - ПАНТЕРА (хербицид) – карантинен срок 60 дни, доза 80 мл./дка. Третирането се извършва срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури;

       За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Минчо Ненчев Минчев;

       Третирането ще се извърши с техника за наземно пръскане от Ивайло Минчев Минчев – водач ССМ;