Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-2891

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 Уведомяваме, че със Заповед №РД-09-107/11.03.2019г. на Заместник-кмет на Община Камено, на основание чл. 135, ал. 3 и чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ  е разрешено да се изработи проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ Х1167 и УПИ V1167, кв.97 по плана на гр.Камено, с цел обединяване на УПИ X1167 и УПИ V1167, кв.97  в един общ УПИ  XXIII 1167 , за който е предвидено свободно  основно застрояване и свързано по общата дворищно-регулационна линия с УПИ XI1177,1311, с възложители Румен Панайотов Костадинов и Силвия Ненова Ненова.