Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Секционните избирателни комисии (СИК) в община Камено за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

#slideshow-2957

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

 

 

ПОКАНА

 

За провеждане на консултации за определяне на състава на Секционните избирателни комисии (СИК) в  община Камено за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С Указ № 53, издаден на 19 март 2019г. на Президента на Р България (Обн., ДВ бр 24/22.03.2019г.) са насрочени избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

В тази връзка и на основание чл. 91, ал.1 от Изборния кодекс (ИК), в съответствие с указанията, дадени с Решения № № 6-ЕП от 25.03.2019г.и 150-ЕП от 11.04.2019г.на ЦИК насрочвам консултации за определяне на състава на СИК в община Камено. На 17.04.2017г. (сряда) от 13.00 часа в сградата на община Камено.

В консултациите имат право да участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.

В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Консултациите са публични.

За участие в консултациите, на основание чл. 91, ал. 4. т. 1-3 от ИК, представителите на политическите партии и коалиции, следва да представят:

а) писмено и на електронен носител (формат Excel) предложение за състави на СИК, което съдържа;

  • наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  • три имена и ЕГН на предложените лица;
  • длъжността в комисията, за която се предлагат;
  • образование, специалност;
  • партия или коалиция, която ги предлага;
  • телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19 март 2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в)  когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията. или заверено копие от такова пълномощно;

г)  списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ат. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

Документите остават като неразделна част от протокола на консултациите и ще бъдат изпратени с изготвеното предложение до РИК - Бургас.

Съставите на СИК, процентното съотношение между партиите и коалициите, както и местата в ръководствата на СИК и местата за членовете, се разпределят в съответствие с Решения на ЦИК № № 139-ЕП от 10.04.2019 г. и 148-ЕП от 11.04.2019 г.

 

Уведомявам Ви, че на сайта на Община Камено, в Раздел Избори, се помества актуална информация, свързана с организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

 

Телефон за контакт и допълнителна информация:

0897 049 655 – Ваня Димитрова – секретар на община Камено

 

 

Настоящата покана да бъде обявена на информационното табло и на интернет страницата на Община Камено.

 

 

 

 

Жельо Вардунски

Кмет на община Камено