Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3023

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 13.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че в Община Камено е постъпило уведомително писмо с вх. № 69-00-384/10.05.2019 г. от Минчо Ненчев Минчев - управител на „Агро Продукт“ ООД, с. Кръстина, община Камено за извършвате на растителнозащитни мероприятия от 13.05.2019 г. до 15.05.2019 г. от залез слънце до 10:00 часа, засяти с ПШЕНИЦА в следните парцели/блок за земеделски стопанин (БЗС):

       - местност „Гората“ – 1030 дка, масив 18, отстояние от с. Кръстина 6 км;

       - местност „Конски каби“ – 75 дка, масив 14, отстояние от с. Кръстина 6 км;

       - местност „Санър дере“ – 418 дка, масив 15, отстояние от с. Кръстина 4 км;

       - местност „Гробищата“ – 92 дка, масив 12, отстояние от с. Кръстина 1 км;

       - местност „Бялата могила“ – 220 дка, масив 6, отстояние от с. Кръстина 2 км;

       - местност „Голям Курдив“ – 480 дка, масив 3, отстояние от с. Кръстина 3 км;

       - местност „Старите лозя“ – 305 дка, масив 1, отстояние от с. Кръстина 2 км;

в землището на с. Кръстина, общ. Камено, със следните препарата:

       - ФАЛКОН 460 ЕК (фунгицид) – карантинен срок 35 дни, доза 50 мл./дка. Третирането се извършва срещу септориоза.

       За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Минчо Ненчев Минчев;