Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Обявление

#slideshow-3072

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА  ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД-БУРГАС

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА, чл.68 от ЗСВ, чл.37 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Камено, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Камено ОТКРИВА процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Бургас.

 

2.Изисквания към кандидатите:

2.1.За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

- е на възраст от 21 до 68 години;

- има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

- има завършено най-малко средно образование;

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- не страда от психически заболявания.

2.2. За съдебен заседател не може да бъде лице, което:

- е съдебен заседател в друг съд;

- е общински съветник от съдебен район, за който е избран;

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция, организация с политически цели;

- работи в съд, прокуратура, следствени органи

3. Необходими документи за участие:

  • Подробна автобиография;
  • Копие от диплома за завършено образование;
  • Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
  • Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Камено да се обръща за препоръки;
  • Мотивиационно писмо;
  • Писмено съгласие;
  • Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3.
  •  

Забележка:При подаване на документите, кандидатите следва да носят и представят оригинал на диплома за завършено образование за сравнение.

  Необходимите документи за участие са публикувани на интернет страницата на Община Камено в раздел „Общински съвет.“

 

 

  4. Кандидатите за съдебни заседатели следва да подават необходимите документи в деловодството на Община Камено в срок до 17.06.2019год.

 

             5.Списък на допуснатите до интервю кандидати ще бъде публикуван в 14-дневен срок на интернет страницата на Община Камено в раздел „Общински съвет”;

6.Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на  10.07.2019г. в сградата на Община Камено.

 

 

  

                      

                         Заявление/Приложение № 1

                         Приложение №2

                         Приложение № 3