Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3085

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 13.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че в Община Камено са постъпило уведомително писмо с вх. № 69-00-474/11.036.2019 г. от Пръхчо Димитров Пръхчев- управител на „Агро ленд груп 4“ ООД, гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 20 за извършване на растителнозащитни мероприятия от 14.06.2019 г. до 16.06.2019 г. от 6:00 ч. до 21:00 часа, засяти с:

       • СЛЪНЧОГЛЕД в следния парцел/блок за земеделски стопанин (БЗС), както следва:

       • гр. Камено, местност „Пазар тепе“ – 270 дка, отстояние от гр. Камено под 1 км;

със следния препарат:

       - Сфера макс (фунгицид) – карантинен срок няма, доза 0.040 мг./дка;

       Третирането се извършва срещу широколистни плевели.

       За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Пръхчо Димитров Пръхчев.