Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”
#slideshow-3138

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”

 

 

ДО

ЙОСИФ МИЛКОВ ПЕТКОВ

ж.к.“Мария Луиза“№29

гр.Бургас

 (като собственик на  ПИ с идент. 80916.10.100 по КККР на с.Черни връх)

 

ГАНЧО ПЕТРОВ МИНЧЕВ

ПЕТКО ПЕТРОВ МИНЧЕВ

ул.“Цар Борис I”

гр.Бургас

(като собственици на  ПИ с идент. 80916.10.79 по КККР на с.Черни връх)

 

ДИРЕКЦИЯ БФМПОС -ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ОБЩИНА КАМЕНО

(като собственик на ПИ с идент. 80916.10.406, 80916.10.407  по КККР на с.Черни връх)

 

 

Уведомяваме Ви, като заинтересовани лица , че в общинската администрация е  постъпило заявление за одобряване на проект за  подробен устройствен планплан за регулация и застрояване /ПУП –ПРЗ/  за ПИ  80916.10.100 по КККР на с.Черни връх, местност „Край село“ , Община Камено, с който се обособяват два самостоятелни УПИ –УПИ I475   с площ 1255кв.м и УПИ II476 с площ 1964кв.м  и  предназначение за двата УПИ за вилно строителство“, при параметри на застрояване за устройствена зона – „Ов” - плътност на застрояване – макс.40%, интензивност на застрояване макс. 0.8, озеленяване мин.50%, макс. етажност до два етажа, макс. височина до 7.00м, с възложител Йосиф Милков Петров

Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕС” /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

На основание чл.128,ал.3  и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекцията в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено