Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3139

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Уведомяваме Ви, че на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

       „Изграждане на работилница за преработка на плодове и производство на конфитюр и мармалад от собствени овощни градини в УПИ ХIII-1025, кв. 73 по плана на гр. Камено, Община Камено“ с възложител: Тодорка Василева Иванова.

       Материалите на инвестиционното предложение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:15 ч., за срок от 14 дни, считано от 11.07.2019 г. в Дирекция „БФМПОС” при Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова - еколог.