Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3169

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

       „Изграждане на газификация на гр. Камено и кв. Свобода – седми етап – промяна по време на строителството, съгласно чл. 154 от ЗУО“, с инвеститор „Камено газ“ ЕООД с управител Петър Георгиев Джумерски.

       Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „БФМПОС” при Община Камено – лице за контакти Богомила Куцарова - еколог.