Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3219

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-479/03.09.2019г. на Заместник-кмет на Община Камено, на основание чл. 135, ал. 3 и ал.4 и чл.134, ал.2, т.2 и във връзка с чл.15, ал.3 от ЗУТ е разрешено да се изработи проект  за изменение на подробен устройствен планплан за регулация /ЧИ ПУП – ПР/  на УПИ I311  и УПИ II311, кв.15 по плана на гр.Камено, в съответствие с представената скица-предложение, с възложител Ваня Колева Димитрова.

 

 

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено