Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3271

ДО

 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

   Уведомяваме Ви, че със Заповед №РД-09-585/17.10.2019г. на Зам. кмета на Община Камено е одобрен  проект за изменение на подробен устройствен планплан за регулация

/ПУП – ПР/ на УПИ XI58 и УПИ XII58,  кв.28 по плана на с.Желязово,  с който  се променя номерацията на УПИ , като УПИ XI58 става XIV58,   а УПИ XII58 става УПИ XIII58, без да се променят площта и предназначението на имотите.

 

Заповедта е изложена в сградата на дирекция „УТЕС” /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

На основание  чл. 215, ал. 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез Зам. кмета на Община Камено.

 

 

Дирекция „УТЕС“

при Община Камено