Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3272

 

ДО

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „„ЗЕМЕДЕЛИЕ“
ул.“Иваи Шишмаи“№8
гр. Бургас

/като собственик па ПИ 5231, стопански двор, в землището на гр.Камено

 

Н-ци на Стоян Тодоров Демирков

МАРИЙКА БОРИСОВА ДЕМИРКОВА

ж.к.“Братя Миладинови“, бл.117, вх.8,ет.6, ап.22

гр.Бургас

 

ТОДОР СТОЯНОВ ДЕМИРКОВ

ул.“Оборище“№21

гр.Бургас

 

БИСТРА СТОЯНОВА КЕСЯКОВА

ул.“Оборище“№87

гр.Бургас

/като собственици па ПИ 3003, в землището на гр.Камено/

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

     Уведомяваме Ви, че със Заповед №РД-09-.....10.2019г. на Зам. кмета на Община Камено е одобрен  проект на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП- ПЗ/ за ПИ 033001 по КВС , местност „До село“ в землището на гр.Камено, Община Камено, с който се обособява зона за застрояване  за изграждане на „Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция“, с градоустройствени показатели , съобразени с Наредба №19 за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, посочени в матрица и таблица,  съгласно червените, сини и черни линии и надписи и корекции в зелен цвят на приложената към проекта графична част.

 Заповедта е изложена в сградата на дирекция „УТЕС” /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

На основание  чл. 215, ал. 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез Зам. кмета на Община Камено.

 

 

 

Дирекция „УТЕС“

при Община Камено