Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3273

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-617/17.10.2019г. на Заместник-кмет на Община Камено, на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ  и чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ  е разрешено да се изработи проект  за изменение на подробен устройствен планплан за регулация /ЧИ ПУП – ПР/  на УПИ  I372 , кв.42 по плана на с.Черни връх /ПИ с идентификатор 80916.502.372 по КККР на с. Черни връх/ с цел разделяне на УПИ и обособяване на два нови самостоятелни УПИ – УПИ I489  с предназначение „за жилищно строителство“ и УПИ IX490 с предназначение „за КОО“ , с възложители Петко Стойчев Драгоев и Георги Василев Плечкаров

 

 

 

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено