Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3284

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

       Във връзка с наближаващия отоплителен сезон, уведомявам всички физически и юридически лица за техните задължения за спазване на разпоредбите на Наредба за управление на отпадъци на територията на Община Камено, както следва:

       ⁎ На основание на чл. 10 от Наредбата, се ЗАБРАНЯВА:

       • изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта специализирани съдове и места;

       • изхвърлянето в съдовете за неопасни отпадъци с потенциално висок екологичен и/или здравен риск и на отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработващата техника, в т.ч. /медицински, едрогабаритни, строителни, леснозапалими, взривоопасни, разяждащи, токсични и др./

       • паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за отпадъци и изхвърлянето в тях на незагасена жар.

       • нерегламентираното изгаряне на всякакви видове отпадъци /включително изгарянето на излезли от употреба гуми, отработени масла, отпадъци от текстил, употребявани дрехи, стари мебели, строителни отпадъци, дървени дограми и други лесно запалими материали/, освен в случаите когато изгарянето се извършва в специализирани съоръжения, на които са издадени съответните разрешителни;

 

       За нарушения на тази Наредба – физически лица се наказват с глоба от 300 до 1 000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица с имуществена санкция от 1 400 до 4 000 лв. При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двоен размер.