Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3305

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”

 

ДО

ДИРЕКЦИЯ БФМПОС -ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ОБЩИНА КАМЕНО

 

РАЙНА АНДОНОВА МИРКОВА

ж.к.“Зорница“, бл.31, ет.5, ап.29

гр.Бургас

 

ГЕОРГИ АНДОНОВ ГЕОРГИЕВ

ул.“Дунав „№12

гр.Камено

 

ЕЛЕНА НАЙДЕНОВА ПОПОВА

ул.“Хаджи Димитър“, бл.4, вх.1,ет.2

гр.Камено

 

ЕЛЕНКА ДИНЕВА ИВАНОВА

Район „Възраждане“, ул.“Княз Борис I“ №153 , ет.3

гр.София

 

МАРИЯ АПОСТОЛОВА АТАНАСОВА

ул. „Начо Иванов„ №2, вх.4, ап.17

гр.Бургас

 

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №РД-09-690/19.11.2019г. на Зам кмета на Община Камено е одобрен проект  за подробен устройствен план-план за регулация  /ПУП –ПР/  за УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII , УПИ IX, УПИ X, УПИ XI , кв. 6 по плана на гр.Камено, с който се променят регулационните граници на УПИ, при съобразяване с имотите по кадастрален план /КП/ и се обособяват нови УПИ , с отреждане на имотите, както следва:  УПИ VI182, УПИ VII2181 , УПИ VIII2181, УПИ IX2182, УПИ X2182 и УПИ XI181 , при което се променя частично и уличната регулация на улицата с о.т.11-15, която се провежда по имотна граница

 

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено