Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3306

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”

 

До

 

Йордан Запрянов Събев

Айше Смаил Ахмед

гр.Камено

ул.“Странджа“№ 24

(като собственици  на  УПИ III-203, квартал 26 (имот пл.№2190 КП) по плана на гр.Камено,общ. Камено)

                                                                                                                                                Уведомяваме, Ви като заинтересовани лица, че в общинска администрация е постъпило заявление с вх.№94-00-2404/23.10.2019 г., подадено от Татяна Петрова Иванова-Сребрева (като собственик на ПИ 268, квартал 26),  и Георги Стайков Овчаров ( като собственик на ПИ 267 , с искане за изменение на кадастралния план /КП/ на гр.Камено, с което се засягат границите на имоти №№ 267 , 268  в квартал 26 .

            Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТЕС“ /техническа служба/ при Община Камено всеки ден от 8:30 до 17:15 часа.

            Като заинтересована страна, на основание чл.26 във връзка с чл.34, ал.3 и чл.36 ал.2 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви молим в 7 дневен срок, считано от датата на получаването му, да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересованите страни по отношение на засегнатите имоти. За подписване на Акт за непълноти и грешки моля да се явите на място на 09.12.2019 г. в 10.00 ч. в Техническа служба гр.Камено.

             В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи ще бъде издадена Заповед за промяна на кадастралния план на гр.Камено, общ. Камено по отношение на цитираните имоти.

 

Дирекция „ УТЕС“

 

рк/дк