Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3340

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,ЕВРОПРОЕКТИ И  СТРОИТЕЛСТВО

 

СЪОБЩЕНИЕ

 В Държавен вестник бр.3 от 10.01.202г. - Неофициалния раздел е публикувано:

 

 Решение №3-23 от 16.12.2019г. на Общински съвет Камено за одобряване на:

 

1.Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект “Пътна връзка към обект: „Бензиностанция и мотел“ в ПИ 015019, м.“Браницата“ в землището на с.Вратица на АМ“Тракия“при км.338+520 ляво“;

2.Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Електропровод за захранване на ПИ 015019, местност „Браницата“ в землището на с.Вратица;

3.Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Водопровод за захранване на ПИ 015019 , местност „Браницата“ в землището на с.Вратица.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Камено пред Административен съд Бургас в 30 –дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.