Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3343

 

 

ДО

Всички заинтересовани лица

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-6/10.01.2020г. на Заместник кмета на Община Камено, на основание чл. 135, ал. 1 и ал.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ е разрешено да се изработи проект  за изменение на подробен устройствен планплан за регулация /ПУП-ПР/  на УПИ II311, кв.52 по плана на с.Черни връх, с цел промяна отреждането на УПИ от “за жилищно строителство“ в „за жилищно строителство и автоработилница“, с възложител Димитринка Симеонова Стоянова

 

 

 

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено