Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3362

 

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛСТВО”

 

ДО

 

Росица Станкова Казакова

гр.Бургас

ж.к.“Лазур“, бл.4, вх.2, ет.9, ап.25

(като собственик  на  УПИ IX-183, квартал 10 ( ПИ № 87 по КП ) по плана на с.Ливада, общ. Камено)

 

 

 

                 Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-09-17/16.01.2020 г. на Кмета на Община Камено е одобрена поправка  в кадастралния план на с.Ливада, която се състои в промяна на имотните граници на поземлени имоти пл. №№ 86 , 87 и 85 в квартал 10.

                  Заповедта е изложена в сградата на дирекция „УТЕС“/техническа служба/, всеки ден от 8.30 до 17.15 часа.

                  Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас, чрез Кмета на Община Камено в 14-дневен срок от обявяването и.

 

                                

Дирекция „ УТЕС“