Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

В Общинска администрация Камено от 01.04.2020 г. стартира процедура на общинско ниво за избор на членове на Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/, който е консултативен орган към председателя на ДАЗД и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта на създаване на Съвета е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Всяко дете може да кандидатства само по едно от посочените направления:

А/ членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 от Закона за предучилищното и училищно образование, или на детски/ младежки съвети, парламенти и др.;

Б/ представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

В/ представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/ доброволци в социални услуги за деца;

Г/ индивидуални кандидатури.

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии: активност, креативност, толерантност, ангажираност към обща кауза, умение за водене на преговори, участие в групови дискусии, ориентираност към резултати, организаторски умения, доказани умения да работи, мотивира и обединява децата в областта, умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта, възможност за пътуване без придружител/ не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа/. Относно избора на деца бежанци ще бъдат взети под внимание изисквания детето да е получило международна закрила и да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с децата от Съвета.

Повече подробности относно структурата, принципите на функциониране, целите, задачите и дейностите на Съвета на децата можете да намерите на сайта на ДАЗД.

Документите за кандидатстване следва да се изпратят до 24.05.2020 година на e- mail obshtina@kameno.bg или по поща на адрес: до Община Камено, 8120 гр. Камено,                                   ул. Освобождение, № 101.

Формулярите за кандидатстване може да изтеглите тук:

За допълнителна информация може да се обърнете към координиращия експерт в Община Камено г-жа Искра Петрова /Секретар на МКБППМН- Община Камено/ на:                                            GSM 0897 099 846, тел. 05515/ 30-79, e- mail: mkbppmn_kameno08@abv.bg.

ОЧАКВАМЕ ВИ!