Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3464

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 13.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че в Община Камено е постъпило уведомително писмо с вх. № 69-00-254/06.04.2020 г. от Господин Стоянов Славов - управител на ЗКПУ „Единство“, с. Тръстиково, община Камено за извършвате на растителнозащитни мероприятия от 09.04.2020 г. до 11.04.2020 г. от залез слънце до 10:00 часа, засяти с РАПИЦА в следните парцели/блок за земеделски стопанин (БЗС):

       - местност „Училищни парцели“ – 90 дка, отстояние от с. Тръстиково 1 км;

       - местност „Черната пръст“ – 330 дка, отстояние от с. Тръстиково 1 км;

в землището на с. Тръстиково, общ. Камено, обл. Бургас с обща площ на третираните имоти – 420 дка, със следния препарат:

       - Циперкил 500 ЕК (инсектицид) – карантинен срок 49, доза 5 мл/дка. Третирането се извършва срещу рапичен стъблен скритохоботник и рапичен цветояд.

       За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Господин Стоянов Славов.

       Третирането ще се извърши с техника за наземно пръскане от Николай Станев Димитров.