Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3465

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       В изпълнение на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 13.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че в Община Камено е постъпило уведомително писмо с вх. № 69-00-247/03.04.2020 г. от Минчо Ненчев Минчев - управител на „Агро Продукт“ ООД, с. Кръстина, община Камено за извършвате на растителнозащитни мероприятия от 07.04.2020 г. до 09.04.2020 г. от залез слънце до 10:00 часа, засяти с РАПИЦА в следните парцели/блок за земеделски стопанин (БЗС):

       - местност „Пожара“ – 1040 дка, отстояние от с. Кръстина 7 км;

       - местност „Парцелите“ – 160 дка, отстояние от с. Кръстина 5 км;

       - местност „Ченака“ – 260 дка, отстояние от с. Кръстина 1 км;

       - местност „Ъгълчетата“ – 105 дка, отстояние от с. Кръстина 1 км;

       - местност „Бялата могила“ – 220 дка, отстояние от с. Кръстина 1.5 км;

в землището на с. Кръстина, общ. Камено, обл. Бургас, със следния препарат:

       - Тилмор (фунгицид) – карантинен срок 56 дни, доза 100 мл/дка. Третирането се извършва срещу склеротиния.

       За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Минчо Ненчев Минчев;

       Третирането ще се извърши с техника за наземно пръскане от Ивайло Минчев Минчев – водач ССМ;