Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3507

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

       „Обор за 156 биволици – реконструкция и преустройство на съществуваща селскостопанска сграда и пристройка в поземлен имот № 73211.65.69 по КК на с. Трояново, община Камено, област Бургас с възложители: Ирина Никова и Николета Чернева.

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

       „Обор за 156 биволици – реконструкция и преустройство на съществуваща селскостопанска сграда и пристройка в поземлен имот № 73211.65.69 по КК на с. Трояново, община Камено, област Бургас с възложители: Ирина Никова и Николета Чернева.