Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3506

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Камено  съобщава:

 - С Решение №7-25/16.04.2020г. на Общински съвет Камено:

На основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал. 1 и чл.110, ал.1, т.3  от ЗУТ , Общински съвет Камено  разрешава на заявителите да разработят  проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 52279.503.149 по КККР на с.Константиново, с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди -„за вилно строителство“, във връзка с реализиране на инвестиционни намерения.

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено