Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3510

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Всички заинтересовани лица, чиито обекти са били затворени със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министерство на здравеопазването следва да подадат Заявление /придружено от необходимите документи/ в деловодството на Община Камено за да им бъдат преизчислени:

- Патентния данък за 2020г.;

- Такса битови отпадъци за 2020г.;

- Таксите за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и улични платна;

- Наемите за ползване на недвижими имоти – общинска собственост;

- Наемите за ползване на недвижими имоти – терени – петна за разполагане на преместваеми обекти,

съгласно Решение по т. 19 от Протокол № 7/16.04.2020г. на Общински съвет – Камено.