Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3513

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава, че  със Заповед №РД-09-295/15.05.2020г. на Кмета на Община Камено , на основание чл.150, ал.1, във връзка с чл.124а, ал.2 и чл.145, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се разрешава изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ със следните самостоятелни части:

1.Проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II1326, УПИ VI1325 и УПИ VII1325 в кв.107б по плана на гр.Камено, с цел обединяване в нов УПИ II1325,1326, кв.107б, без промяна на предназначението на имота и устройствената зона.

2.Технически инвестиционен проект за изграждане на обект:“Цех за студена механична обработка и заваръчна дейност –пристройка“ в нов УПИ II1325,1326, кв.107б по плана на гр.Камено.