Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3520

 

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК

 

 

ДО

Н-ци на Станка Йорданова Тодорова

ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА ДРАЖЕВА

ж.к.“Лазур“, бл.113, вх.Ж,ет.2, ап.4

гр.Бургас

/като съсобственик па ПИ 009048, в землището на гр.Камено/

 

На основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуален кодекс /АПК/, Ви уведомяваме, като заинтересовано лице, че със Заповед №РД-09-154/ 30.03.2020г. на Зам. кмета на Община Камено е одобрен проект на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор  35883.9.47 по КККР на гр.Камено /ПИ 009047 по КВС в землището на гр.Камено/, местност „Рапаня“ в землището на гр.Камено, Община Камено, с който имота се  предвижда с предназначение “за складова база за съхранение на селскостопанска продукция, техника, ремонт и трафопост“, с предвидено свободно застрояване, показано с ограничителни линии за застрояване и с градоустройствени показатели, посочени в матрица и таблица за устройствена зона „Пп“

Заповедта е изложена в сградата на Община Камено /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

Уведомяваме Ви, че съобщението за обявяване на заповедта се счита за връчено след изтичане на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Община Камено.

Можете  да направите писмени възражения до дирекцията в 14-дневен срок от връчването на съобщението в горната хипотеза по реда на АПК.

 

 

Дирекция „УТЕС“

при Община Камено