Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3523

ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН! ЖЪТВА! МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!

Във връзка с осигуряване на пожарната безопасност преди, по време и след жътвената кампания през 2020г, Втора Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”-Бургас уведомява всички физически и юридически лица, осъществяващи дейности в земеделските земи на територията на Община Камено за задълженията им, по спазване изискванията на Наредба № 8121з-968 за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

Административното задължение е предоставянето в РСПБЗН на схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници.

Други по-съществени изисквания са:

  • Парцелиране и осигуряване на пожарозащитни ивици /не по-малки от 6м/  в земеделските земи, засети с житни култури
  • Осигуряване земеделската техника и площадки за зареждане с леснозапалими течности (ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с пожаротехнически средства
  • При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи грубите фуражи (слама, сено и др.) се обособяват на фигури
  • При жътва в площ над 100 дка се осигурява дежурство на трактор с водач с прикачен плуг, а при жътва в участъци с обща площ над 2000 дка се осигурява допълнително и техника за пожарогасене

 

Общи правила за недопускане на пожари в житните масиви:

  • Да не се допуска палене на открит огън, тютюнопушене и паркиране на моторни превозни средства в площите с житни посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на фаза “восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата.
  • Абсолютно е ЗАБРАНЕНО паленето на стърнища след прибиране на реколтата
  •   Да се спазват поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.
  • Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правлата за пожарна безопасност от граждани и лица от ведомства и организации, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж.
  • При пожар веднага съобщете на телефон 112, след това незабавно започнете гасене с подръчни противопожарни уреди, съоръжения и организирайте евакуацията на застрашените от пожара хора, имущество, животни и техника.