Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3572

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за следното инвестиционно предложение:

       „Инсталация за обработка на смесени метали – преустройство и реконструкция на сгради с идентификатор 35833.509.27.10 и идентификатор 35833.509.27.11 в УПИ IV-348 /ПИ с идентификатор 35833.509.27 по КККР/ в кв. 36 по ПУП-ПРЗ на площадката на бивш НХК-Бургас“.

       Възложителна инвестиционноно предложение: фирма „Ростер“ ООД.