Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

#slideshow-3575

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ , Община Камено съобщава,

 

Със Заповед №РД-09-570/24.06.2020г. на Кмета на Община Камено, на основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  e разрешено да се изработи проект  зан изменение на  подробен устройствен планплан за регулация /ЧИ ПУП –ПР/ за УПИ I80, УПИ II79,   УПИ  III79 , УПИ  IV78  и УПИ  VI78, кв.55 по плана на с.Ливада, Община Камено, с възложител Нина Лекова Бъчварова.

 

Дирекция УТЕС

при Община Камено